Lejebetingelser af Autocamper hos Mini Mobility

1.1 – Priser

Alle priser hos Mini Mobility ApS er i Danske Kroner og inklusive dansk moms, medmindre aftalen indgås med en erhvervsdrivende.

1.2 – Betalingsbetingelser

Efter du har booket din autocamper, og vi har konstateret, at vi har alle de nødvendige oplysninger, vil du modtage en reservationsbekræftelse. Din booking er først reserveret ved modtagelsen af bekræftelsen.

Umiddelbart herefter modtager du en e-mail med et link til underskrift af endelig lejekontrakt med MitID.
Lejekontrakten skal underskrives af lejer. Underskrives lejekontrakten ikke inden 8 dage, annulleres reservationen, og booking skal foretages på ny.

Betalingsoplysninger samt datoer for senest rettidige indbetaling af 1. rate på 20% af lejeprisen, 2. rate (det resterende) samt depositum fremgår af lejekontrakten. Indbetaling skal ske via bankoverførsel til Mini Mobility’s konto i Sparekassen Danmark.
Hvis betalingsfristen overskrides, annulleres lejen. Efter endt lejeperiode fremsendes endelig faktura.

1.3 – Depositum

Når du lejer en autocamper hos Mini Mobility, indbetales et depositum på kr. 5.000,-. Efter endt lejemål, og når bilen er returneret uden skader og i samme stand som den blev modtaget, returneres depositum senest 8 hverdage fra lejeperiodens ophør. I tilfælde af behov for bestilling af reservedele eller ved forsikringsgodkendt taksators taksering af reparationsomkostninger for en skade, tilbageholdes depositum indtil den endelige pris for reparationen er kendt.

Ved kørsel i f.eks. Sverige og Norge kan der være op til 120 dages ventetid før udlejer modtager opkrævning af vejskatter/afgifter. Er depositum allerede refunderet når udlejer modtager krav om betaling fra udenlandske myndigheder eller selskaber, forbeholder udlejer sig ret til at fremsende faktura på beløbet til lejer.

1.4 – Afbestilling

Afbestillingsgebyr:Dagen for kontraktunderskrivelse indtil 51 dage før rejsens start: 30 % af den samlede pris50 – 31 dage før rejsens start: 50 % af den samlede pris30 – 21 dage før rejsens start: 75 % af den samlede pris20 – 11 dage før rejsens start: 90 % af den samlede prisMindre end 10 dage før rejsens start: 100 % af den samlede prisForudbetalt depositum refunderes altid ved afbestilling.

2 – Lejeperiode og udlevering:

2.1 – Afhentning af autocamper

Lejeperioden fremgår af lejekontrakten. Autocamperen afhentes den dato og tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Udlejer sørger for at autocamperen udleveres med fuld dieseltank, AdBlue-tank og sprinklervæske. Toilet og spildevandstank er tømt. Udlejer og lejer gennemgår autocamperens funktioner sammen, og der udarbejdes udleveringsrapport, der dokumenterer eventuelle skader og mangler.
Udleveringsrapporten underskrives af begge parter. Lejer hæfter for alle skader, der ikke fremgår af udleveringsrapporten.

2.2 – Udstyr og inventarliste

Udførlig instruktion i korrekt betjening af alle autocamperens funktioner sker på udleveringsdagen.
Inventaret svarer til dét antal personer, der er plads til i autocamperen.

2.3 – Aflevering

På lejeperiodens sidste dag afleveres autocamperen på udlejers adresse senest på det tidspunkt, der fremgår af lejekontrakten. Af hensyn til efterfølgende lejere er det vigtigt, at denne tidsfrist overholdes. Ved for sen aflevering påregnes 750 kr. pr. påbegyndt halve time. Forsinkes lejer mere end 4 timer på afleveringsdagen, hæfter lejer for udgift til en erstatningsautocamper til den efterfølgende lejer i hele den periode, den efterfølgende lejer har lejet autocamperen. Afleveres autocamperen før aftalt tidspunkt refunderes leje ikke. Ved aflevering gennemgår udlejer autocamperen sammen med lejer og noterer eventuelle skader, fejl og mangler, der måtte være opstået i lejeperioden. Autocamperen skal afleveres med fuld diesel-tank, tømt toiletkassette og tom spildevandstank. Ved skader, der først viser sig senere, forbeholder udlejer sig ret til at opkræve lejer for udbedring af disse.

2.4 – Mangelfuld rengøring

Alt service skal være vasket op, og vognen tømt for lejers ejendele på afleveringstidspunktet, samt rengjort indvendigt. Det er muligt at bestille slutrengøring, dette skal altid gøres inden afhentning. Ved aflevering med utømt toiletkassette/spildevandstank eller manglende rengøring opkræves kr. 1.500,- i gebyr pr forseelse.
Bemærk, at der ikke er mulighed for tømning i nærheden af udlejers adresse.

3 – Kørselsbetingelser:

3.1 – Førere

Autocampere udlejes kun til personer over 26 år, der har haft kørekort B i mindst 3 år. Dette er et krav af hensyn til autocamperens forsikring. Af lejekontrakten fremgår navne og kørekortnumre på de personer, der må føre autocamperen i udlejningsperioden. I hele lejeperioden er det lejers ansvar at sikre, at den føres lovligt, at der kun fragtes det antal personer, der er selepladser til samt at gældende færdselslov overholdes.

4 – Under rejsen:

4.1 – Autocamperens stand

I hele lejeperioden er det lejers ansvar at holde bilen i forsvarlig og lovlig stand. Det gælder kontrol af olie, diesel, spildevandstank m.v., som har betydning for funktion og lovlig kørsel. Undladelse af kontrol kan føre til nedsat funktion og potentielt ødelagt ferie og køretøj, og lejer hæfter for skader som følge af forsømmelsen. Ved uansvarlig kørsel eller anvendelse hæfter lejer selv for det fulde skadesbeløb, idet forsikringen ikke dækker i sådanne situationer.

4.2 – Trafikforseelser, afgifter og bøder

Sørg altid for at sætte dig grundigt ind i færdselsreglerne i det land, du skal køre i. Udover gældende færdselslov henviser vi til helt almindelig sund fornuft og forsigtig kørsel. Bemærk især, at autocampere er både længere og højere end almindelige biler. Lejer hæfter for alle trafikforseelser eller andre politimæssige
anliggender i hele lejeperioden. I tilfælde af konfiskation af det lejede køretøj i lejeperioden, hæfter lejer fuldt for et beløb svarende til prisen på anskaffelse af en ny, tilsvarende autocamper af samme model. Årsagen til konfiskation er udlejer uvedkommende. Udlejer forbeholder sig endvidere ret til at rejse krav om erstatning
for tabt fortjeneste på efterfølgende udlejninger, der som følge af konfiskationen, ikke kan gennemføres.
Udlejer kan aldrig gøres ansvarlig for fart- eller parkeringsbøder under lejeperioden, ligesom enhver ubetalt vejafgift påhviler lejer og vil blive krævet refunderet såfremt disse kommer udlejer i hænde efter lejers depositum er refunderet. For efterfølgende opkrævning af bøder og afgifter påregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 300,- pr. bilag.

4.3 – Kilometerforbrug

Der medfølger 300 km kørsel pr. lejedag, således 7 dages leje giver 2100 km. Ved behov for yderligere km kan kilometerpakker bestilles ved booking af autocamperen eller ved efterfølgende aftale med udlejer.
Overskrides det inkluderede og tilkøbte antal kilometer, beregnes 3,5 kr pr. km.

4.4 – Gasflasker

I servicegebyret indgår 1 stk. 11 kg. gasflaske. Det er tilladt for lejere selv at ombytte gasflasker til en ny fuld flaske, men kun såfremt det er rette type gas, og samme 11 kg. gasflaske. Ved skade på autocamperens gasanlæg, som følge af forkert type gas eller ukorrekt håndtering, forbeholder udlejer sig ret til at fakturere
for udbedring af skaden. Hvis du er i tvivl, bør du altid rådføre dig med udlejer.

4.5 – Brug af elektriske apparater

Undlad at benytte elkedler, hårtørere eller andre apparater med højt kilowatt-forbrug. Beskadiges vognens el- installationer, forbeholder udlejer sig ret til at kræve erstatning for udbedring af skaden.

4.6 – Rygning

Alle former for rygning er strengt forbudt i autocamperen. Det gælder også e-cigaretter og andre tobaksfri varianter. Ved overtrædelse forbeholder udlejer sig ret til at fakturere lejer for udskiftning af madrasser, betræk, gardiner og måtter samt et tillæg på 5.000 kr. til dækning af tidsforbrug og øvrige omkostninger.

4.7 – Kæledyr

Dyr er ikke tilladt i vores autocampere. Ved overtrædelse forbeholder udlejer sig ret til at fakturere lejer for udskiftning af madrasser, betræk, gardiner og måtter samt et tillæg på 5.000 kr. til dækning af tidsforbrug og øvrige omkostninger.

5 – Forsikring:

Der er fuld ansvars- og kaskoforsikring på autocamperen. I forsikringen indgår SOS-vejhjælp i Europa. Bilens inventar, som f.eks. toilet, gasblus, borde, gardinkassetter, armaturer o.l., er ikke dækket af forsikringen.
Beskadiges inventaret, hæfter lejer derfor for udgiften til udbedring af skaden. Kørsel til lande udenfor EU er ikke tilladt.

5.1 – Småskader:

Hvis der i lejeperioden går en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at informere udlejer med det samme. Det er vigtigt, da det kan gøre det muligt at have en reservedel klar ved aflevering. Ved mindre fejl eller skader, der ikke direkte forhindrer vognens primære funktion som køretøj og boenhed, ydes ingen erstatning eller kompensation.

5.2 – Alvorlige skader:

Er der tale om en skade af så alvorlig karakter, at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte enten Viking vejhjælp i Danmark eller SOS International, som vil assistere og evt. bugsere autocamperen til et værksted. Mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelse eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udbedres uden forudgående aftale med udlejer. Enhver udbedring skal foretages på et autoriseret værksted af autoriseret mekaniker. Lejer er fuldt ansvarlig for alle skader, der måtte være undtaget i autocamperens ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse og lignende. Hvis en reparation tager mere end 3 dage, ydes hjemtransport af SOS. Der erstattes ikke udgifter til kost og logi under hjemtransporten. Udover hjemtransport fra SOS er lejer ikke berettiget til anden form for erstatning. Fejl på bilens køleskab, aircondition, fryser, fyr, varmtvandsbeholder, vandarmaturer, radio, navigationssystem, fartpilot eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som alvorlige skader.

5.3 – Undtagelser for ansvars- og kaskoforsikring:

Fyldes diesel på ferskvandstanken ved en fejl, skal tank og røranlæg udskiftes, da det ikke kan renses. En sådan skade er ikke dækket af forsikringen, og lejer hæfter derfor for den fulde udgift for udskiftningen. Fyldes benzin i dieseltanken ødelægges motoren, og udskiftning af den vil være nødvendig. En sådan skade er heller ikke omfattet af forsikringen, hvorfor lejer hæfter for det fulde beløb til udskiftning af autocamperens motor. Skader forårsaget af grov uagtsomhed som f.eks. åbne luger/tagvinduer, manglende brug af stormstropper på markise og andet, der beskadiges eller rives af af vind eller andet, er heller ikke nødvendigvis dækket af forsikringen. I tilfælde af, at lejers grove uagtsomhed forhindrer en efterfølgende lejer i at kunne leje autocamperen, kan udlejer rejse erstatningskrav svarende til det forventede provenu fra den efterfølgende udlejning. Forsikringen dækker heller ikke ved biltyveri, hvis autocamperen er blevet efterladt ulåst, og/eller med nøgler. Skulle dette alligevel ske, hæfter lejer for det fulde beløb for autocamperens genanskaffelsespris.

5.4 – i tilfælde af ulykke

I tilfælde af ulykker skal lejer kontakte Mini Mobility øjeblikkeligt. Der skal altid optages politirapport ved enhver ulykke, der involverer andre parter eller hvor køretøj eller vejudstyr beskadiges. Oplys altid, hvad der er sket, men undlad selv at vurdere, hvem der bærer ansvaret. Det vurderes forskelligt fra land til land. Sørg for at få oplysninger om eventuelt øvrige involverede i ulykken, deres forsikringsselskab og eventuelle vidner.
Tag gerne billeder af ulykkesstedet og skaderne på køretøjerne, da de vil være nødvendige i en forsikringssag.

6 – Generelle regler:

6.1 – Parkering

Autocamperen parkeres altid i overensstemmelse med de lokale regler. Parkering er lejers ansvar. I tilfælde af fejl- eller ulovlig parkering, som medfører bøde, hæfter lejer selv for udgiften. Udlejer er ikke ansvarlig for udgifter i forbindelse med parkering eller bugsering af køretøjet.

6.2 – Ekstraudstyr

Der medfølger en standardudstyrspakke i autocamperen. Eventuelt yderligere ønsket udstyr skal forespørges ved bestilling. Hvis udstyr ønskes anbragt i autocamperen, der ikke er medtaget ved bestilling eller udlevering, skal lejer påregne selv at anskaffe og installere dette.

6.3 – Forbehold for fejl

Der tages forbehold for fejl i beskrivelse og priser på Mini Mobility’s hjemmeside, i brochurer, annoncer, reservationssystem eller tilbud. Udlejer kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller ændringer, der forekommer efter bestillingstidspunktet.

6.4 – Tyveri af genstande

Udlejer hæfter ikke for tyveri af genstande, der opbevares i eller på autocamperen.

7 – Generelt
Hos Mini Mobility gør vi vores yderste for at alle får en fantastisk ferie, men der kan naturligvis have indsneget sig trykfejl ligesom vi i nogle situationer kan være nødsaget til at tilbyde en anden autocamper end den bestilte, f.eks. hvis den forrige lejer har beskadiget den autocamper, du har bestilt og det er lykkedes os at skaffe en erstatningsvogn med samme antal sele- og sovepladser. Mini Mobility kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for tabt ferie eller andre direkte eller indirekte tab som følge af forhold, der er uden for udlejers indflydelse. I tilfælde af at udlejer må stille erstatningsvogn til rådighed for lejer, er der ikke garanti for samme model, størrelse, udstyrspakke eller udseende men dog antal sele- og sovepladser.
Ønsker lejer at afbestille som følge af, at udlejer er nødsaget til at stille erstatningsvogn til rådighed, gælder reglerne for afbestilling som oplyst i disse lejebetingelser.

Lejebetingelserne er udarbejdet fra Hovedstadens autocamping.

Åbningstider

For påsken 2024

Hej kære kunder,

Vi ønsker jer en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Vi holder lukket fra d. 23. december til og med d. 2. januar 2024 for at fejre helligdagene med vores nærmeste.

I denne periode vil vi være være midlertidigt utilgængelige. Har du brug for hjælp i mellemtiden? Tag et kig på vores FAQ-sektion, hvor du måske finder svar på dine spørgsmål.

Vi sætter pris på jeres forståelse og ser frem til at betjene jer igen, når vi vender tilbage.

Rigtig god jul og et fantastisk nytår

23. marts
24. marts
25. marts
26. marts
27. marts
28. marts
29. marts
30. marts
31. marts
01. april
02. april

Lukket
Lukket
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
08:00 – 16:00