Vi holder lukket uge 29,30 og 31 fra d. 13/7 til og med den 4/8

Handelsbetingelser

Generelle betingelser for finansiel leasing (privat)

1 BAGGRUND

1.1 Disse vilkår finder anvendelse ved leasingaftalen, som indgås mellem kunden (leasingtager) og Mini Mobility Aps (leasinggiver).

1.2 Leasinggiver hverken vælger, specificerer eller tilforhandler sig motorkøretøjet (det leasede).

1.3 De ydelser, som leasingtageren skal betale eller hæfter for, er således beregnede, at de dækker amortisation af hele eller den væsentligste del af anskaffelsessummen for det leasede.

2 EJENDOMSRET

2.1 Det leasede er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede.

2.2 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af det leasede, må ikke fjernes.

2.3 Ved registrering af det leasede i Centralregisteret for Motorkøretøjer, angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.

2.4 Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i – eller erstatter – dele af det leasede.

2.5 Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige det leasede

3 BRUGSRET

3.1 Leasingtager har ret til at anvende det leasede i forbindelse med sit arbejde.

3.2 Føreren af det leasede skal altid kunne fremvise gyldigt førerbevis.

3.3 Det leasede må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, bortset fra kortvarigt lån til leasingtagers familiemedlemmer. Ved sådant kortvarigt lån har leasingtager fortsat det fulde ansvar for den forsvarlige brug af det leasede.

3.4 Det leasede må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

3.5 Hvis det leasede er indregistreret i et givet land, f.eks. Danmark, må det leasede ikke benyttes varigt uden for registreringslandet.

4 LEASINGYDELSEN

4.1 Som vederlag for brugen af det leasede betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og førstegangsydelses forfald fremgår af leasingaftalen. Efterfølgende leasingydelser forfalder den 1. i måneden.

4.2 Leasingtager betaler for moms, skatter og afgifter, herunder registreringsafgifter, der måtte blive opkrævet som følge af brugen af det leasede. Dette gælder uanset årsagen hertil.

4.3 Betalinger, der ikke er indgået på leasinggivers konto senest 8 dage efter forfaldstid, vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

4.4 Fejl eller mangler ved det leasede samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen.

4.5 Ved for sen betaling træder den til enhver tid gældende rykkerprocedure fra leasinggiver i kraft.

4.6 Morarenter og rykkergebyr vil blive beregnet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning af ethvert beløb, der ikke er betalt rettidigt.

4.7 Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, som det offentlige eller andre private måtte pålægge på grund af den brug, som leasingtager gør af det leasede, herunder hvis forskrifter ikke er iagttaget, eller tilladelse ikke er indhentet.

4.8 Alle omkostninger, herunder afgifter til offentlige og private instanser, betales af leasingtager, idet leasingtager hæfter og er ansvarlig for alle omkostninger på det leasede.

4.9 Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved indgåelse af leasingaftalen.

4.10 Såfremt leasingtager har valgt variabel rentetype, baseret på Cibor 3, og denne referencerente ændres, vil det medføre, at den månedlige leasingydelse i kontraktens resterende løbetid ændres i henhold til ændringen i referencerenten.

5 LEVERING

5.1 Ved levering af det leasede skal leasingtager straks undersøge det leasede på forsvarlig måde, og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren.

5.2 Når leasingtager har undersøgt det leasede, bekræfter leasingtager skriftligt dette over for leasinggiver.

5.3 Undlader leasingtager at afhente eller modtage det leasede i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning, som opgøres til leasinggivers rimelige opbevaringsudgifter.

6 OPSIGELSE

6.1 Leasingaftalen er uopsigelig for leasinggiver i hele den aftalte leasingperiode.

6.2 Hver af parterne kan dog opsige leasingaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere motorkøretøjet, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og leasinggiver herefter kan ophæve købeaftalen.

6.3 Når der er forløbet 11 måneder, kan leasingaftalen skriftligt opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, idet leasingtager i så fald skal betalte den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden. En sådan opsigelse har virkning fra det tidspunkt, hvor opsigelsen er kommet frem til leasinggiver.

6.4 Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer jf. denne leasingaftale opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.

7 LEASINGGIVERS ANSVAR

7.1 Såfremt leasingtager konstaterer mangels- eller forsinkelseskrav, hæfter leasinggiver herfor i det omfang, som fremgår af de ufravigelige regler i købeloven, svarende til, hvis leasingtager havde købt det leasede hos leverandøren. Leasinggiver transporterer som køber og ejer af det leasede sine rettigheder over for leverandøren vedrørende sådanne krav til leasingtager. Dette indebærer, at leasingtager tillige kan rejse sådanne mangels- og forsinkelseskrav direkte over for leverandøren.

7.2 De i pkt. 7.1 omtalte mangels- eller forsinkelseskrav er leasingtager dog forpligtet til at rette imod leverandøren, førend kravet rejses imod leasinggiver. Leasinggivers hæftelse, jf. pkt. 7.1, er betinget af, at leasingtager kan godtgøre, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser. Leasingtager skal i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger.

7.3 Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder for erstatning på grund af afsavn af det leasede eller andre indirekte tab.

7.4 Hvis det leasede er under reparation på grund af forhold, som leasingtager ikke bærer risikoen for, påvirkes leasingtagers pligt til at betale leasingydelser ikke af et afsavn af det leasede i op til 5 hverdage. Såfremt det leasede ikke kan benyttes i en periode herudover, skal leasinggiver stille en erstatningsbil til rådighed for leasingtager, indtil afhjælpning er sket. Alternativt er leasinggiver berettiget til forholdsmæssigt at reducere leasingydelsen for afsavnsperioden ud over 5 hverdage.

7.5 Hvis leasingtager over for leverandøren får udbetalt erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne indvundne beløb leasinggiver. Afregning i den forbindelse sker dog således, at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, som leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen.

7.6 Tilbyder leverandøren omlevering inden rimelig tid, er leasingtager forpligtet til at acceptere dette. Leasingtager skal i så fald underrette leasinggiver og i enhver henseende medvirke i forbindelse med de foranstaltninger, som omleveringen nødvendiggør, herunder udarbejdelse af en ny leasingkontrakt godkendt af Motorstyrelsen, som leasingtager er forpligtet til at indgå for den resterende leasingperiode.

7.7 Leasinggiver har ikke rådgivet om skattemæssige forhold, og påtager sig heller ikke noget ansvar herfor. Leasingtager er opfordret til at søge bistand ved revisor og/eller advokat.

8 LEASINGTAGERS ANSVAR

8.1 Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af det leasede, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes.

8.2 Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, som denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.

8.3 Leasingtager fritager også leasinggiver for et eventuelt tab lidt på grund af brug af det leasede til overtrædelse af færdselslovens regler, herunder færdselslovens § 133a om konfiskation af det leasede ved grove overtrædelser af færdselsloven.

9 VEDLIGEHOLDELSE

9.1 Leasingtager skal vedligeholde det leasede, således at det til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

9.2 Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren. Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendt mekaniker eller reparatør.

9.3 Ved vedligeholdelse og reparation af det leasede må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

9.4 Dele af nærværende pkt. 9 kan være fraveget, såfremt leasingtager har tilvalgt leasinggivers servicepakke.

10 RISIKO

10.1 Leasingtager bærer risikoen for det leasede og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor det leasede på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver.

10.2 Hvis det leasede ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom.

10.3 Hvis det leasede kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis det leasede ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i pkt. 15.

10.4 Hvis det leasede totalskades (eller bortkommer) i løbet af det leasedes 1. leveår, og såfremt der i den forbindelse udbetales nyværdierstatning under forsikringen, tilbagebetaler leasinggiver en forholdsmæssig andel af førstegangsydelsen til leasingtager – (12/12 i leasingaftalens 1. måned, 11/12 i aftalens 2. måned og så fremdeles). Alternativt kan leasinggiver tilbyde leasingtager en tilsvarende bil, og der udarbejdes i den forbindelse en ny leasingkontrakt på det omleverede køretøj.

11 FORSIKRING

11.1 Det er leasingtagers ansvar og forpligtelse, at det leasede i hele leasingperioden er fuldt ansvars- og kaskoforsikret ved et anerkendt dansk forsikringsselskab. Leasingtager betaler selv præmie herfor.

11.2 Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af det leasede tilkommer leasinggiver.

11.3 Leasingtager accepterer, at leasinggiver kan anmode forsikringsselskabet om at notere forsikringsdeklaration vedrørende den tegnede kaskoforsikring, eller – alternativttegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver og det til enhver tid valgte forsikringsselskab må udveksle alle oplysninger om forsikringsforholdet, herunder vedrørende CPR-nr., restancer mv. Oplysningerne bruges til administrative og kreditmæssige formål.

11.4 Leasingtager accepterer, at leasinggiver kan overføre en eventuel finansieringsdeklaration til et nyt forsikringsselskab, såfremt leasingtager placerer sin forsikring ved et andet forsikringsselskab. Leasingtager accepterer endvidere, at leasinggiver kan overføre en eventuel finansieringsdeklaration til en eventuel ny leasinggiver.

11.5 Leasinggiver er uden indflydelse på leasingtagers valg af forsikring. Leasinggiver er derfor ikke ansvarlig for konsekvenserne af den valgte forsikring.

11.6 Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den eller de valgte forsikringer.

12 OPLYSNINGSPLIGT

12.1 Leasingtager er forpligtet til at oplyse leasinggiver om eventuel adresseflytning.

12.2 Leasingtager er forpligtet til straks at orientere leasinggiver, hvis det leasede bliver konfiskeret.

13 SIKKERHEDSSTILLELSE

13.1 Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtelser, tjener denne til sikkerhed for enhver forpligtelse, som leasingtager har – eller måtte få – over for leasinggiver

14 MISLIGHOLDELSE

14.1 Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter, som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at:

 1. Leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid;
 2. Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed;
 3. Leasingtager som led i sin privatejede virksomhed iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler;
 4. Det leasede bliver konfiskeret grundet en lovovertrædelse, herunder ved en overtrædelse af færdselsloven;
 5. Leasingtager forsømmer at vedligeholde det leasede eller undlader behørig reparation af disse;
 6. Leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige det leasede;
 7. Leasingtager i strid med pkt. 3.3 overlader brugen helt eller delvist til en anden;
 8. Leasingtager anvender det leasede i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser;
 9. Leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til pkt. 11.
 10. Leasingtager misligholder serviceaftalen med leasinggiver;
 11. Leasingtager undlader at stille det krævede depositum.

I de under nr. 5 – 11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

15 ERSTATNING

15.1 Ved leasingtagers misligholdelse af leasingaftalen, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider.

15.2 Såfremt leasingtager ikke har misligholdt leasingaftalen, kan leasinggivers tab ved det leasedes totalskade eller bortkomst maksimalt udgøre det leasedes dagsværdi med tillæg af eventuelle overskridelser af det tilladte antal kilometer, forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre forfaldne ubetalte skyldige beløb i henhold til leasingaftalen.

15.3 I de i pkt. 10.4 omtalte situationer, har leasinggiver dog krav på nyværdierstatning. Erlagt førstegangsydelse tilbagebetales jf. pkt. 10.4.

15.4 Hvis leasinggiver lider et tab, som skyldes en strafferetlig overtrædelse, accepterer leasingtager, at erstatningskravet vil kunne behandles under straffesagen mod leasingtager vedrørende overtrædelsen.

16 TILBAGELEVERING

16.1 Ved ophør eller udløb af leasingaftalen, uanset årsag, skal leasingtager tilbagelevere det leasede på det sted, som leasinggiver anviser. Leasingtager betaler alle omkostninger, som er forbundet med tilbageleveringen.

16.2 Rettidig tilbagelevering af det leasede er den udløbsdato, som fremgår af kontrakten, eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. Såfremt leasingaftalen ophører eller udløber på en weekend- eller helligdag, skal tilbagelevering senest finde sted den sidste hverdag før aftalens udløb eller ophør.

16.3 Leasingtager accepterer, at leasinggiver kan opkræve forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger, herunder forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til for sen tilbagelevering af det leasede. Betaling af de i bestemmelsen omtalte beløb berettiger ikke leasingtager til at disponere over det leasede efter aftalens udløb eller ophør.

16.4 Leasingtager accepterer, at leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af nummerplader efter tilbageleveringen i de situationer, hvor leasingaftalen ophører mindst 5 hverdage før oprindelig aftalt udløb af leasingaftalen, dog således, at Leasinggiver senest på tidspunktet for leasingaftalens udløb afmelder køretøjet og afleverer nummerplader. Leasingtager modtager derfor en slutafregning, som er relateret til vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode på op til 5 hverdage efter det leasedes tilbagelevering.

16.5 Ved tilbagelevering skal det leasede gennemgås af en part, som udpeges af leasinggiver. Denne part vil ikke være den, som efterfølgende udbedrer eventuelle skader. Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen.

16.6 Det leasede skal ved tilbageleveringen være i en stand, som svarer til standen ved leasingtagerens modtagelse af det leasede, når bortses fra almindeligt slid og ælde.

16.7 Når der er sket behørig gennemgang af det leasede, udfærdiges en opgørelse over eventuelle skyldige beløb på grund af skader, som leasingtager hæfter for.

16.8 Såfremt leasinggiver efter tilbageleveringen modtager opkrævninger, som kan henføres til leasingtagers brug af det leasede, refunderer leasingtageren disse beløb over for leasinggiver.

16.9 Såfremt det tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det aftalte beløb pr. kørt kilometer til leasinggiver.

17 FORCE MAJEURE

17.1 Den ene part er ikke ansvarlig for den anden parts eventuelle tab, som kan henføres til forhold, der kan betragtes som force majeure, herunder – men ikke begrænset til – nedbrud og/eller datatab i IT-systemer, svigt i strømforsyning, svigt i telekommunikation, lovindgreb, forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og/eller hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af parten selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af parten. Det samme gælder alle andre omstændigheder, som er uden for den relevante parts kontrol.

17.2 Ansvarsfriheden gælder dog ikke, hvis den relevante part burde forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller hvis parten burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.

18 OVERDRAGELSE AF AFTALEN

18.1 Leasinggiver er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge leasingaftalen og sin ret til det leasede. En sådan overdragelse fritager ikke leasinggiver for dennes forpligtelser ifølge leasingaftalen.

19 HONORERING AF SAMARBEJDSPARTNERE

19.1 Leasinggiver får eller yder i nogle tilfælde provision eller andet vederlag, når leasinggiver køber eller formidler en samarbejdspartners produkter.

20 KLAGEADGANG OG TILSYNSMYNDIGHED

20.1 Der er mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 20.2 Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres på www.forbrug.dk. Der skal betales et klagegebyr herfor, hvis størrelse fremgår af www.forbrug.dk. Klagegebyret tilbagebetales, hvis leasingtager får medhold, eller hvis klagen ikke kan behandles af nævnet.

20.3 Forinden klagen kan indleveres, skal leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

20.4 Leasinggiver er som underlagt tilsyn fra Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

20.5 Der findes ingen garantifond eller garantiordning, som omfatter denne leasingaftale.

21 INGEN FORTRYDELSESRET

21.1 Leasinggiver har oplyst, at der ikke er fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven for denne aftale.

22 SÆRSKILTE AFTALER

22.1 Hvis leasingtager har tilvalgt garantipakke, dækpakke, vejhjælpsassistance og/eller servicepakke, gælder leasinggivers almindelige betingelser herfor sideordnet med nærværende betingelser. Ved tilvalg udleveres de enkelte betingelser særskilt til leasingtager.

Åbningstider

For påsken 2024

Hej kære kunder,

Vi ønsker jer en glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Vi holder lukket fra d. 23. december til og med d. 2. januar 2024 for at fejre helligdagene med vores nærmeste.

I denne periode vil vi være være midlertidigt utilgængelige. Har du brug for hjælp i mellemtiden? Tag et kig på vores FAQ-sektion, hvor du måske finder svar på dine spørgsmål.

Vi sætter pris på jeres forståelse og ser frem til at betjene jer igen, når vi vender tilbage.

Rigtig god jul og et fantastisk nytår

23. marts
24. marts
25. marts
26. marts
27. marts
28. marts
29. marts
30. marts
31. marts
01. april
02. april

Lukket
Lukket
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket
08:00 – 16:00